Про Департамент

Департамент безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

Державний нагляд та контроль за безпечністю харчових продуктів та кормів

Управління безпечності харчових продуктів та кормів забезпечить реалізацію державної політики в галузі державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів та кормів, зокрема:

 • організацію та здійснення у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у тому числі на агропродовольчих ринках, та кормів;
 • бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань ветеринарної медицини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;
 • бере участь у розробленні санітарних та фітосанітарних заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;
 • затверджує плани щорічного державного контролю та плани державного моніторингу відповідно до закону;
 • розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі ветеринарної медицини, у тому числі державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах тваринного та рослинного походження, кормах, небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;
 • бере участь у проведенні аналізу ризику для встановлення періодичності здійснення державного контролю кожної потужності, що є об’єктом державного контролю;

Також до компетенції Управління безпечності харчових продуктів та кормів відносяться:

 • уповноваження лабораторії та референс-лабораторії на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю;
 • організація проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
 • проведення оцінки результатів лабораторних досліджень (випробувань) зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю;
 • організація проведення відбору зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю;
 • здійснення державного контролю за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);
 • організація та проведення державного аудиту постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;
 • моніторинг кормів та води для забезпечення їх придатності для вживання та неможливості перенесення хвороб тварин;
 • надання пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини.

Державний контроль за здоров’ям та благополуччям тварин

Управління здоров’я та благополуччя тварин організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо здоров’я та благополуччя тварин, зокрема:

 • бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань ветеринарної медицини;
 • затверджує плани щорічного державного контролю та плани державного моніторингу відповідно до закону;
 • розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі ветеринарної медицини, у тому числі державного моніторингу здоров’я тварин;
 • розробляє та здійснює у межах повноважень, передбачених законом, ветеринарно-санітарні заходи з метою охорони території України від занесення особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, з територій інших держав або карантинних зон;
 • аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб, недугів тварин і розробляє рекомендації щодо їх ліквідації та профілактики;
 • забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження;
 • повідомляє Міжнародному епізоотичному бюро про встановлення, очікуваний період дії та дату скасування карантину тварин щодо особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що підлягають повідомленню;
 • визначає ветеринарно-санітарний статус України та окремих зон у межах її території, ветеринарно-санітарного стану потужностей (об’єктів) в Україні;
 • установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;
 • здійснює у разі виникнення надзвичайної ситуації державний контроль за проведенням операторами ринку харчових продуктів протиепізоотичних заходів, якщо необхідність такого контролю встановлена законом;
 • підтверджує відкриття мисливського сезону на певній території після проведення обов’язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь. 

Управління державного контролю

Управління державного контролю забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ідентифікації та реєстрації тварин, здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за об’єктами санітарних заходів, застосуванням ветеринарно-санітарних заходів, охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон.

Управління державного контролю у межах повноважень, передбачених законодавством, здійснює загальну організацію та управління державним контролем на центральному та інших рівнях, включаючи здійснення державного контролю окремих потужностей щодо:

 • безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
 • здоров’я та благополуччя тварин;
 • субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів;
 • дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
 • неїстівних продуктів тваринного походження;
 • ветеринарних препаратів;
 • репродуктивного та патологічного матеріалу;
 • племінною справою у тваринництві;
 • потужностей, на яких здійснюється вирощування, утримування, виробництво, переробка, зберігання та обіг об’єктів державного контролю.

Управління державного контролю:

 • подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епізоотичною ситуацією на їх території;
 • бере участь у розробленні санітарних заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;
 • розробляє та впроваджує довгостроковий план державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про стан його виконання та оприлюднює звіт на офіційному веб-сайті;
 • розробляє для затвердження план щорічного державного контролю;
 • встановлює на підставі результатів проведення аналізу ризику періодичність здійснення державного контролю кожної потужності, що є об’єктом державного контролю;
 • проводить оцінку ефективності ветеринарної адміністрації іншої країни та інспектування потужностей, з яких здійснюється імпорт об’єктів санітарних заходів;
 • затверджує експортні потужності, а також приймає рішення про виключення експортних потужностей або певних видів об’єктів санітарних заходів, вироблених/вирощених на таких потужностях, з реєстру затверджених експортних потужностей;
 • надає пропозиції щодо делегування повноважень державного контролю за харчовими продуктами та/або іншими об’єктами санітарних заходів у встановлених законодавством випадках;
 • організовує співпрацю між компетентним органом та особами, уповноваженими здійснювати державний контроль, в частині застосування процедур, необхідних для здійснення такого контролю;
 • розробляє та здійснює у межах повноважень, передбачених законом, ветеринарно-санітарні заходи з метою охорони території України від занесення особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, з територій інших держав або карантинних зон;
 • забезпечує відкритий та безоплатний доступ до реєстрів, ведення реєстрів передбачених наказами Мінагрополітики: 
  • від 10 лютого 2016 р. № 38 "Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 381/28511;
  • від 10 лютого 2016 р. № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512;
  • від 10 лютого 2016 р. № 40 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 383/28513.
 • Забезпечує відкритий та безоплатний доступ та веде реєстр передбачений наказом Держкомветмедицини від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 р. за № 1291/18586.
 • У межах законодавства здійснює ліцензування видів діяльності та реєстрацію ветеринарних препаратів і ГМО-джерел.
 • У межах повноважень, здійснює контроль за видачею територіальними органами документів дозвільного характеру, передбачених Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності". 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux