Доступ до публічної інформації

Запит може бути поданий:

на поштову адресу  Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
04053, м. Київ, вул. Некрасовська,10/8
  • на електронну адресу                zvernen@kiev.dpss.gov.ua;
  • телефаксом                                 (044) 486-17-34;
  • за телефоном                              (044) 486-95-85.

Запит може бути поданий особисто до Головного управління Держпродспоживслужбив м. Києві в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію
до Головного управління Держпродспоживслужбив м. Києві
 

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном.
2. Запит на інформацію подається в довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту, запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію, запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник  Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача, на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.


ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію
в Головному управлінніДержпродспоживслужби в м. Києві1.   Документи Головного управління, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
2.Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Головного управління або здійсненням контрольних, наглядових функцій Головного управління, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
3.   Особові справи (у тому числі архівні справи) державних службовців Головного управління.
4. Персональні дані працівників Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, крім знеособлених персональних даних.
5. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо,  призвести до розголошення конфіденційної інформації, якими є:
5.1. Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, в частині інформації щодо причин звільнення за здійснення корупційного правопорушення.
5.2.  Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, стосовно яких проведено спеціальну перевірку відомостей при призначенні на посаду, в частині, яка міститься в довідці за результатами перевірки.
6. Матеріали проведених службових розслідувань в Головному управлінні, у тому числі з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.
7. Матеріали виконавчих проваджень з урахуванням вимог Закону України «Про виконавче провадження» щодо доступу до такої інформації.
8. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав та виконання обов’язків Головного управління, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.
9. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією із сторін яких є Головне управління, які за  домовленістю сторін вважаються службовими.
10. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, протоколи засідань, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані із здійсненням контрольних, наглядових функцій Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві.
11. Матеріали проведених Головним управлінням перевірок у суб’єктів господарювання.
12. Інформація, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), яка єкомерційною таємницею.
13. Відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані програмного коду інформаційно-аналітичних схем (автоматизованих систем збору статистичних даних) та баз даних.
14. Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів доступу та ідентифікаторів до інформаційно-аналітичних схем та баз даних.
15. Відомості про результати перевірок інформаційно-аналітичних систем та баз даних щодо наявності уразливих місць та усунення виявлених недоліків.
16.  Відомості про засоби та заходи захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах та базах даних.
17.  Листи, накази, службові та доповідні записки за напрямом діяльності щодо технічного захисту інформації.
18. Звіт про чисельність працівників та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.
19. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану.
20. Відомості про скасування мобілізаційних завдань та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
21. Листи, довідки, висновки та інші документи, в тому числі внутрішньовідомчі, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації.
22. Відомості про організацію оповіщення й збору керівного складуГоловного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та складу спеціалізованих оперативних груп, при  виникненні надзвичайних ситуацій, що належать до компетенції Держпродспоживслужби.

Додаток №1. Форма запиту