Статті

Порядок проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку, які проводять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, у тому числі навчально-виховні заклади, лікувально-профілактичні заклади, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Реєстрація потужностей, проводиться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» (далі – Порядок) та здійснюється територіальним органом компетентного органу (зокрема для операторів ринку м. Києва у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві) .

Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

Адресою потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

Подання заяви про державну реєстрацію потужності

Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає за адресою потужності заяву за формою згідно з додатком 1 зазначеного Порядку (http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0382-16/page).

Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи, та реєструється територіальним органом компетентного органу в день її надходження.

Заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або в електронному вигляді (відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронний цифровий підпис") не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності.

Забороняється вимагати для державної реєстрації потужності будь-які інші документи, крім заяви.

Державна реєстрація потужності

Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію.

Протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію, територіальний орган компетентного органу повідомляє оператору ринку про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер.

Державна реєстрація потужності здійснюється безоплатно.

Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним у заяві про державну реєстрацію потужності.

Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом встановленого строку, територіальний орган компетентного органу надає заявнику письмове обґрунтування причин відмови у реєстрації або продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів.

Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності.

Рішення про державну реєстрацію потужності містить таку інформацію:
  • найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку;
  • особистий реєстраційний номер потужності;
  • адресу потужності;
  • вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності;
  • дата прийняття територіальним органом компетентного органу рішення про державну реєстрацію потужності.

Територіальний орган компетентного органу приймає рішення про державну реєстрацію потужності за відсутності підстав для відмови у такій реєстрації, та одночасно присвоює потужності особистий реєстраційний номер.

Порядковий номер потужності, який є частиною її особистого реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності, що розташована на території району (міста), в тому числі після внесення до Реєстру запису про припинення використання потужності.

Територіальний орган компетентного органу відмовляє у державній реєстрації потужності у таких випадках:
  • заява про державну реєстрацію потужності не відповідає формі, наведеній у додатку 1 до Порядку;
  • у заяві про державну реєстрацію потужності оператором ринку надано неповну інформацію.

Рішення про відмову у державній реєстрації потужності повинно бути прийнято не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу заяви про державну реєстрацію потужності.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу заяви про державну реєстрацію потужності.

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності, оператор ринку має право на повторне звернення до територіального органу компетентного органу із заявою про державну реєстрацію такої потужності.

Оператор ринку може оскаржити рішення територіального органу компетентного органу про відмову у державній реєстрації потужності відповідно до законодавства.

Внесення змін до відомостей Реєстру

У разі зміни в інформації про оператора ринку, оператор ринку зобов'язаний повідомити територіальний орган компетентного органу про такі зміни не пізніше 10 робочих днів з дати настання таких змін.

Компетентний орган вносить відповідні зміни до відомостей Реєстру протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку.

Повідомлення про зміни повинно бути підписаним оператором ринку або уповноваженою ним особою.

Компетентний орган вносить до Реєстру запис про припинення використання потужності (із зазначенням дати запису) у таких випадках:
  • надходження до компетентного органу повідомлення оператора ринку про припинення використання ним потужності;
  • припинення діяльності юридичної особи - оператора ринку;
  • припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця.
Запис про припинення використання потужності вноситься до Реєстру не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повідомлення.

Відповідно до статті 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства, - тягне за собою накладання штрафу на юридичних осіб – у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців - розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.


Автор: від 08.08.2016

  

Відеорепортаж