Статті

Порядок розгляду звернень громадян в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
 30.06.2016  № 19
 
Порядок
розгляду звернень громадян в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві
 
І. Загальні положення.
 
1. Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", зі змінами, Указу Президента від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (далі - Інструкція з діловодства за зверненнями). 

Оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян проводиться за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630.

2. Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви та скарги, оформлені згідно з чинним законодавством.

Усні звернення до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (далі - Головне управління) викладаються громадянами на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку (телефонна "гаряча лінія"- 486-95-85).

Письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

До письмових звернень відносяться також електронні звернення, надіслані з використанням мережі Інтернет (www.dpss.gov.ua) або засобів електронного зв’язку, на електронну поштову адресу (zvernen@dpss.gov.ua).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями, не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
         
ІІ. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень громадян.
 
1. Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийому, реєстрації та попередньому розгляду, з метою визначення їх належності до компетенції Головного управління.

2. Працівники, відповідальні за централізовану реєстрацію, при надходженні звернень громадян, направлених безпосередньо заявниками або супровідним листом з центральних, місцевих органів виконавчої влади тощо, перевіряють наявність конвертів та додатків.

У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у зверненнях або в супровідних листах, звернення не реєструються, відправникові повідомляється про це телефоном або надсилається письмовий запит. При цьому, на зверненні робиться відповідна відмітка, із зазначенням дати розмови телефоном (запиту).

3. Письмові, у тому числі електронні, та усні звернення, що надійшли до Головного управління, у день їх надходження або наступного робочого дня, у разі надходження документів у неробочий час, після попереднього розгляду у відділі розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, надаються керівнику на резолюцію, щоденно - до 17.00.

Якщо в резолюції зазначено кілька посадових осіб, головним виконавцем є особа, зазначена першою, якій надається право координувати роботу інших виконавців.

4. Усі звернення, після резолюції керівника, реєструються відповідальними працівниками, визначеними наказом, згідно з Переліком питань щодо порушень вимог законодавства, у межах повноважень Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (додаток 1 до Порядку розгляду звернень).

5. Після опрацювання та попереднього розгляду звернень, резолюції керівника, реєстрації, внесення відповідних записів до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, автоматично формується реєстраційно-контрольна картка, із зазначенням виконавців та термінів виконання (додаток 2 до Порядку розгляду звернень).

6. Якщо звернення надійшло повторно, то на реєстраційно-контрольній картці робиться запис «Повторно» і підбирається все попереднє листування.

7. Відповідальні працівники, після резолюції керівника та централізованої реєстрації, сканують звернення, передають, разом з реєстраційно-контрольною карткою, відповідальним за виконання, за напрямками роботи, з використанням засобів електронного зв’язку: vet@dpss.gov.ua - Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії; san@dpss.gov.ua - Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства; uzs@dpss.gov.ua - Управління захисту споживачів.

Дата і час передачі електронною поштою зазначається в реєстраційно-контрольній картці.

8. Передача звернення з одного структурного підрозділу до іншого проводиться з обов'язковою відміткою про це в реєстраційно-контрольній картці .

9. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

10. Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, при надходженні до Головного управління звернень, оформлених без дотримання вимог 3акону України "Про звернення громадян":

статті 5 - не зазначено ПІБ, місце проживання громадянина, відсутній підпис заявника (заявників), із зазначенням дати, повертається заявникові, з відповідними роз'ясненнями, не пізніш як через десять днів від дня його надходження;

статті 7 - звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в п'ятиденний термін повертається громадянину, з відповідними роз'ясненнями.

11. Якщо питання, викладені в зверненні, не належать до компетенції Головного управління, воно, в термін не більше п'яти днів, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявнику.

Рішення щодо належності викладених у зверненні питань до повноважень Головного управління, приймаються начальником відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, спільно з керівниками структурних підрозділів, за напрямками роботи.

12. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає, крім анонімних повідомлень, відповідно до п. 5 ст.53 Закону України "Про запобігання корупції".

13. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
 
ІІІ. Розгляд звернень громадян, надання відповідей заявникам.
 
1. Керівники структурних підрозділів Головного управління, при розгляді звернень громадян, відповідно до резолюції керівництва, зобов'язані забезпечити своєчасний об’єктивний, всебічний, кваліфікований розгляд звернень, з виявленням причин, що зумовлюють надходження повторних звернень. 
Не допускаються прояви упередженості, халатності, формалізму, затягування з вирішенням питань по суті, безпідставних відмов у задоволенні законних прав заявника.
У разі необхідності, з метою всебічного розгляду та вирішення по суті викладених питань, звернення направляються до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, для організації їх розгляду постійно діючими комісіями з питань розгляду звернень громадян, відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109 "Про чергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування", із залученням представників Головного управління та інших заінтересованих служб.
2. При надходженні обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав, начальники Управлінь, відповідальні за їх розгляд, згідно з резолюцією керівника, звертаються, протягом двох робочих днів з дати надходження звернення, до Держпродспоживслужби України, для отримання згоди на проведення позапланових заходів (додаток 3 до Порядку розгляду звернень). 
3. Після отримання згоди центрального апарату, відповідальні за розгляд звернення, готують проект наказу, направлення на здійснення позапланового заходу (перевірки).
4. Під час проведення позапланового заходу, з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення державного нагляду (контролю).
5. Заявник має право знайомитися з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

6. Керівники відповідних структурних підрозділів Головного управління несуть особисту відповідальність за об’єктивне всебічне вивчення питань, викладених у зверненнях, якість підготовки відповідей, достовірність посилок на нормативні акти, дотримання термінів виконання, при розгляді:

6.1. Звернень, запитів, вимог народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернень, що надійшли до розгляду з державних органів вищого рівня, місцевих органів виконавчої влади.

6.2. Скарг на дії чи рішення посадових осіб Головного управління.

6.3. Повторних і колективних звернень.

7. Пропозиції, заяви та скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками особисто.

8. Терміни розгляду звернень громадян встановлюються на підставі Законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад":

8.1. Відповідь на депутатське звернення - до 10 календарних днів, при наявності проміжної відповіді - до 30 календарних днів

8.2. Відповідь на депутатський запит - до 15 календарних днів, при наявності проміжної відповіді - до 30 календарних днів

8.3. Інформація на вимогу народного депутата - до 5 календарних днів.

8.4. Відповідь на звернення громадян, після розгляду, з вирішенням по суті викладених питань - місячний термін, при наявності проміжної відповіді - до 45 календарних днів.

8.5. Відповідь на звернення, які не потребують додаткового вивчення, надається невідкладно, але не пізніше 15 календарних днів.

8.6. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" підлягає перевірці у термін - не більше 15 днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник Головного управління продовжує термін розгляду повідомлення - до 30 днів від дня його отримання.

8.7. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

9. Звернення громадян вважаються вирішеними, якщо розглянуті всі порушені в них питання та вжиті необхідні заходи, надані вичерпні відповіді, у межах компетенції, відповідно до чинного законодавства.

10. Якщо звернення не може бути вирішено позитивно, про це заявника повідомляють письмово, з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

11. Безпосередній виконавець (виконавці) готує проект відповіді на звернення та рішення, із коротким викладенням результатів розгляду порушених у зверненні питань і вжитих заходів, у разі виявлених порушень.

Рішення направляється до відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, за електронною адресою: zvernen@dpss.gov.ua, для внесення до реєстраційно - контрольної картки.

12. Проект підготовленої відповіді візується безпосереднім виконавцем та керівником структурного підрозділу. Віза включає особистий підпис, прізвище виконавця, його телефон, дату візування. Віза проставляється на лицьовому або на зворотному боці останнього аркуша проекту відповіді.

13. При розгляді звернення працівниками декількох структурних підрозділів, відповідальність за своєчасне кваліфіковане його вирішення несуть усі зазначені в резолюції виконавці.

14. Проекти відповідей на звернення громадян надаються на підпис начальнику Головного управління або особі, яка виконує його обов'язки, щоденно - до 17.00.

15. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за розгляд звернень, згідно з резолюцією начальника Головного управління, несуть персональну відповідальність за організацію роботи зі зверненнями громадян, дотримання термінів виконання.

16. Відповідальність за ведення діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні, в цілому, безпосередній контроль за термінами розгляду, інформування заявників, у разі надходження звернень, оформлених з порушенням Закону України "Про звернення громадян", покладається на начальника відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

17. Звернення знімаються з контролю лише після вжиття заходів щодо вирішення всіх порушених питань та надання автору письмової відповіді. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

18. Пропозиції, заяви і скарги громадян, після їх вирішення, з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення, мають бути повернуті відповідальним працівникам підрозділу службового апарату, які ведуть діловодство за зверненнями, для централізованого формування справ.

Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

19. Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації проводить щоквартальний аналіз стану розгляду звернень громадян, готує звіти (додаток 4 до Порядку розгляду звернень).

20. За порушення законодавства про звернення громадян, особи, винні у порушенні, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, відповідно до ст.24 Закону України "Про звернення громадян".


Автор: від 27.07.2016

  

Відеорепортаж